България оценява високо приноса на Сапармурат Ниязов за развитие на соколарството

Както кореспондента на Turkmenistan.ru в Ашхабат съобщи, Туркменския президент Сапармурат Ниязов беше избран за почетен член на Българската Асоциация за Запазване на Грабливите Птици (БАЗГП).

В писмо до лидера на Туркменистан Павел Якимов, председател на асоциацията, каза, че решението е взето единодушно на извънредна среща на Управителни Съвет на БАЗГП в София.
Според това решение, Президентът на Туркменистан беше избран за пръв почетен член на Българската асоциация за запазване на грабливите птици заради изтъкнатите постижения в подкрепа на световното соколарство, възраждайки Туркменските соколарски традиции и принос за разширяване на сътрудничеството между Туркменските соколари и международната общност на соколарите, както и за „задълбочаване на връзките между БАЗГП и Националната Соколарска Асоциация на Туркменистан.”
© TURKMENISTAN.RU, 2005

В Болгарии высоко оценили заслуги Сапармурата Ниязова в развитии сокольничества

Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, на днях президент страны Сапармурат Ниязов избран первым почетным членом Болгарской ассоциации охраны хищных птиц (БАЗГП).
В своем письме на имя туркменского лидера председатель БАЗГП Павел Якимов сообщает, что это решение единодушно принято на специальном заседании Совета Управления ассоциации, состоявшемся в Софии.
Как отмечено в решении, принятом на заседании, президент Туркмении был избран первым почетным членом Болгарской ассоциации охраны хищных птиц за выдающуюся поддержку мирового сокольничества, возрождение туркменских сокольничьих традиций и вклад в расширение связей между туркменскими сокольниками и международным сообществом сокольников, а также «за углубление созданных контактов между БАЗГП и Национальным обществом сокольников Туркменистана».
© TURKMENISTAN.RU, 2005


Bulgaria appreciates Saparmurat Niyazov’s contribution to development of falconry

As the Ashgabat correspondent of Turkmenistan.ru reports, Turkmen President Saparmurat Niyazov has been elected honorary member of the Bulgarian Association for Preservation of Hunting Birds (BAPHB).
In a letter to the leader of Turkmenistan Pavel Yakymov, chairman of the association, said the decision was taken unanimously at a special meeting of the Board of Directors of the BAPHB in Sofia.
According to this decision, President of Turkmenistan was elected the first honorary member of the Bulgarian Association for Preservation of Hunting Birds for outstanding efforts in supporting world falconry, revival of Turkmen falconry traditions and contribution to expanding cooperation between Turkmen falconers and international community of falconers as well as for “deepening ties between BAPHB and the National Falconry Association of Turkmenistan.”
© TURKMENISTAN.RU, 2005