Какво е Соколарство?

 

 

Под термина „Соколарство” се има предвид съвкупност от дейности, пряко касаещи хищните птици. Това са грижи по опазване на местообитанията и хранителната им база, връщане в природата на излекувани птици, възстановяване в природата на редки и застрашени видове чрез изкуствено развъждане, образоване на обществото чрез практически занятия и демонстрации, свързани с хищните птици и накрая лов - дейност, при която се улавя или се прави опит за улавяне на дивеч с помощта на обучена граблива птица.